Οδηγίες προς Συγγραφείς

A. Γενικές Πληροφορίες
Το περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία αποτελεί επιστημονική έκδοση και ιδιοκτησία των εταιρειών της Ελληνικής Περιγεννητικής Ιατρικής και της Ελληνικής Νεογνολογίας που διανέμεται στα μέλη τους. Στόχους έχει την ενημέρωση των Μαιευτήρων για θέματα που αφορούν την περιγεννητική περίοδο καθώς και την ενημέρωση των Νεογνολόγων για θέματα που αφορούν τόσο την περιγεννητική όσο και την μετέπειτα νεογνική περίοδο. Για το σκοπό αυτό δέχεται για δημοσίευση ελληνικές και ξενόγλωσσες (στα Αγγλικά) εργασίες  και συγκεκριμένα:

 1. Άρθρα σύνταξης (μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής).
 2. Ανασκοπήσεις.
 3. Βραβευμένες εργασίες.
 4. Πρωτότυπες Κλινικές ή Ερευνητικές μελέτες.
 5. Επιλεγμένες συζητήσεις στρογγυλών τραπεζών.
 6. Επίκαιρα θέματα.
 7. Θέματα εκπαίδευσης και οργάνωσης υγείας.
 8. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
 9. Σύντομα νέα.
 10. Βραχείες δημοσιεύσεις.
 11. Επιστολές προς τη σύνταξη.
 12. Περιλήψεις της βιβλιογραφίας , διδακτορικών διατριβών.
 13. Ανακοινώσεις προσεχών συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.
 14. Αναφορές και κριτική νέων εκδόσεων, ελληνικών και ξένων, παιδιατρικού ενδιαφέροντος.
 15. Ενημερωτικά άρθρα (νέα της Εταιρείας, θέματα εκπαίδευσης, θέματα δεοντολογίας, βήμα ειδικευομένων, προσεχή συνέδρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, επιστολές προς τον Εκδότη)
 16. Ενημερωτικά άρθρα (ιατρονομικά άρθρα, θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και διαδικτύου)
Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει άρθρα με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς και άρθρα με επίκαιρα θέματα χωρίς να τηρείται η σειρά υποβολής. Επίσης, μπορεί να αποφασίζει για την δημοσίευση εργασιών που έχουν παρουσιαστεί σε συναφή Συνέδρια, την ολική ή μερική δημοσίευση παρουσιάσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και την ολική ή μερική δημοσίευση επιστολών που αναφέρονται σε δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα του περιοδικού.

Στις εργασίες με επίκαιρα θέματα πρέπει να αναγράφονται στην πρώτη σελίδα η πρόθεση των συγγραφέων για την αναγκαιότητα της ταχείας δημοσίευσης. Η Επιτροπή Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής της ταχείας δημοσίευσης.
Όλες οι εργασίες πρέπει να μην έχουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου δημοσιευθεί ή υποβληθεί για κρίση σε άλλο περιοδικό. Επιπλέον, στην εργασία θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν επιδοτήσεις-χορηγίες ή άλλες πηγές υποστήριξης.
Οι απόψεις και τα συμπεράσματα των συγγραφεών που διατυπώνονται στις δημοσιευμένες εργασίες, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές του περιοδικού.
Όλες οι δημοσιευμένες εργασίες θεωρούνται ιδιοκτησία του περιοδικού ”Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία” και η ολική ή μερική αναδημοσίευσή τους επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση του περιοδικού.


Β. Σύνταξη των Εργασιών
Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν ”Κοινές Προδιαγραφές για Χειρόγραφα που υποβάλλονται σε Βιοϊατρικά Περιοδικά” (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), οι οποίες τροποποιήθηκαν πρόσφατα και δημοσιεύονται στις διευθύνσεις: http://www.icmje.org και http://www.icmje.org/icmje.pdf.
Προετοιμασία εργασίας φόρμα αποκάλυψης δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων της ICMJE,  η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού.


Οι εργασίες πρέπει να γράφονται με το πρόγραμμα κειμενογράφου Word της Microsoft.
Το σύνολο της εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των πινάκων και των τίτλων των εικόνων) πρέπει να εντάσσονται σε φύλλο μεγέθους Α4 (21x29.7cm), με διπλό διάστημα μεταξύ των γραμμών και περιθώρια τουλάχιστον 2.5cm στις δύο πλευρές. Το μέγεθος των γραμματοσειρών πρέπει να είναι 10-12 pt και να χρησιμοποιείται Times New Roman ή Arial.
Το κείμενο πρέπει να έχει την ακόλουθη διάταξη: σελίδα τίτλου, βραχύς τίτλος, δομημένη περίληψη στα ελληνικά και τα αγγλικά, κατάλογος συντομογραφιών, κείμενο (Εισαγωγή, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση), ευχαριστίες καθώς και αναφορά σε επιδοτήσεις-χορηγίες ή άλλες πηγές υποστήριξης, βιβλιογραφία, πίνακες, εικόνες, και υπότιτλοι εικόνων. Σε περιγραφή περιστατικού τα τμήματα «Υλικό και Μέθοδοι» και «Αποτελέσματα» θα αντικαθίστανται από το «Περιγραφή Περιστατικού». Στις ανασκοπήσεις θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα με επικεφαλίδες, ανάλογα με το περιεχόμενο.
Κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αρχίζει σε χωριστό φύλλο και οι σελίδες να αριθμούνται διαδοχικά στο άνω δεξιό περιθώριο τους αρχίζοντας με τη σελίδα τίτλου.

Η έκταση προσδιορίζεται για:

 • τις ανασκοπήσεις σε 2000-3000 λέξεις.
 • τις ερευνητικές εργασίες σε 1500-2500 λέξεις και τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σε 1000-1500 λέξεις.
 • τις βραχείες δημοσιεύσεις σε 1000-1500 λέξεις.
 • τις επιστολές σε 250-500 λέξεις.

Σελίδα Τίτλου
Πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός και να περιλαμβάνει:

 • τον τίτλο (<14 λέξεις), καθώς και τον βραχύ τίτλο (<5 λέξεις) του άρθρου. Δεν  επιτρέπονται συντμήσεις.
 • το όνομα και το επώνυμο κάθε συγγραφέα στην ονομαστική.
 • το επιστημονικό κέντρο (ίδρυμα, κλινική, εργαστήριο) από όπου προέρχεται η εργασία. Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας με συγκεκριμένα κέντρα, πρέπει να αναφέρεται η  ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων (π.χ. ιδιώτης παιδίατρος) και ο τόπος διαμονής του/τους.
 • την πλήρη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνο του συγγραφέα με  τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία.

Περίληψη

Η περίληψη πρέπει να ανακεφαλαιώνει τους στόχους της εργασίας, τη μεθοδολογία, τα κυριότερα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης.

 • Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 λέξεις, χωρίς  να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
 • Η περίληψη των εργασιών πρέπει να είναι δομημένη στις
  εξής παραγράφους: «Εισαγωγή», «Υλικό και μέθοδοι», «Αποτελέσματα» και «Συμπεράσματα». Οι περιγραφές περιστατικού περιλαμβάνουν «Εισαγωγή», «Περιγραφή περιστατικού» και «Συμπεράσματα’, ενώ οι ανασκοπήσεις περιλαμβάνουν «Εισαγωγή», «Κύρια Ευρήματα» και «Συμπεράσματα». Περιλήψεις για περιγραφές περιπτώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200 λέξεις.
  Στην περίληψη στα αγγλικά πρέπει να αναγράφονται στην αρχή του κειμένου ο τίτλος της εργασίας και τα ονόματα των συγγραφέων, των ιδρυμάτων και των λέξεων κλειδιών στα αγγλικά. Το περιεχόμενο του αγγλικού κειμένου πρέπει να είναι δομημένο σε: εισαγωγή (background), μέθοδοι (methods), αποτελέσματα (results) και συμπεράσμα- τα (conclusions). Η περίληψη στα αγγλικά δεν πρέπει να διαφέρει από την αντίστοιχη στα ελληνικά. Σε μικρούς μεγέθους εργασίες όπως σχόλια, κουίζ, επιστολές κ.α. δεν απαιτείται περίληψη.
  Κάτω από την ελληνική και την αγγλική περίληψη σημειώνονται τρεις έως πέντε (3-5) λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν για το θεματικό ευρετήριο.


Κείμενο

Οι ερευνητικές εργασίες περιλαμβάνουν: εισαγωγή, μεθόδους, αποτελέσματα και συζήτηση. Η εισαγωγή περιλαμβάνει τα τελευταία δεδομένα της έρευνας στο συγκεκριμένο θέμα με τις κυριότερες βιβλιογραφικές παραπομπές και τον σκοπό της εργασίας. Η περιγραφή των μεθόδων πρέπει να είναι ακριβής και αρκετά λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει την αναπαραγωγή τους από άλλους ερευνητές. Επίσης, πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρειες οι στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και να συνοδεύονται από την απαραίτητη στατιστική ανάλυση.
Η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία, τη σημασία που μπορεί να έχουν και την πιθανή συσχέτισή τους με παρατηρήσεις άλλων ερευνητών και τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις περιλαμβάνουν σύντομη εισαγωγή, περιγραφή της περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση, με έμφαση στη διαφορική διάγνωση.
Τα υπόλοιπα θέματα έχουν ελεύθερη δομή κατά την κρίση των συγγραφέων τους.

Ευχαριστίες ή αναγνωρίσεις (αναφορά σε επιδοτήσεις-χορηγίες ή άλλες πηγές υποστήριξης) θα πρέπει να αναφέρονται στο τέλος του κειμένου και πριν από τις βιβλιογραφικές παραπομπές.


Τιμές εργαστηριακών εξετάσεων
Οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να εκφράζονται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI Units) και στο Μετρι\κό (Convetional-Συμβατικό) Σύστημα μέσα σε παρένθεση.
Πίνακες μετατροπής περιλαμβάνονται στις διευθύνσεις: http://www.icmje.org και http://www.icmje.org/icmje.pdf.


Συντομογραφίες
Οι συντομογραφίες που έχουν επιβληθεί διεθνώς, δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος του περιοδικού. Σύνθετοι και μακροσκελείς όροι που επαναλαμβάνονται συχνά στο κείμενο μπορούν να αντικαθίστανται από συντομογραφίες που επεξηγούνται από τους συγγραφείς μαζί με την εργασία. Οι συντομογραφίες αναφέρονται σε παρένθεση μόνο στις περιλήψεις.


Βιβλιογραφικές παραπομπές

Στο τμήμα της βιβλιογραφίας καταχωρούνται όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές με τη σειρά που αναφέρονται στο κείμενο. Στο κείμενο, οι βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση, η δε αρίθμηση θα γίνεται διαδοχικά, με την σειρά που οι παραπομπές αναφέρονται για πρώτη φορά. Στο τέλος του κειμένου θα παρουσιάζεται κατάλογος των αριθμημένων στη σειρά, βάσει του αριθμού καταχωρήσεως στο κείμενο (σύστημα Vancouver).
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει να υπερβαίνουν:

 • τις 120 στις ανασκοπήσεις.
 • τις 45 στις ερευνητικές εργασίες.
 • τις 25 στα επίκαιρα θέματα και στις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
 • τις 10 στις βραχείες δημοσιεύσεις και τις επιστολές.

Κάθε παραπομπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομάτων των συγγραφέων, τον τίτλο της δημοσίευσης, το περιοδικό που δημοσιεύθηκε, το έτος δημοσίευση, ο τόμος του περιοδικού (δεν αναγράφεται το τεύχος του περιοδικού) και ο αριθμός της πρώτης και τελευταίας σελίδας.
Η σύνταξη των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται σύμφωνα με τις πρόσφατα τροποποιημένες προδιαγραφές της International Committee of Medical Journal Editors/Uniform Requirements for Manuscripts Sub-mitted to Biomedical Journals, (http://www.icmje.org και http://www.icmje.org/icmje.pdf). Οι συντμήσεις των τίτλων των περιοδικών γίνονται με βάση το Cumulated Index Medicus [List of Journals Indexed in Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)].


Παραδείγματα βιβλιογραφικών παραπομπών


Ι. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Αν οι συγγραφείς είναι έως έξι, αναγράφονται όλοι, ενώ αν είναι επτά ή περισσότεροι, αναγράφονται οι πρώτοι έξι και προστίθεται ”et al” ή ”και συν”.

Τακτική έκδοση του περιοδικού:
Αντωνίου Δ, Μπάρα Χ, Γιαννάτου Χ. Εμβόλια: επίδραση στην επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων και την παιδιατρική πράξη. Παιδιατρική 1999;59:272-279.

Proesmans W. Bartter syndrome and its neonatal variant. Eur J Pediatr 1997;156:669-679.

Συμπληρωματικό τεύχος περιοδικού:
Flyvbjerg A. Role of growth hormone, insulin-like growth factors (IGFs) and IGF-binding proteins in the renal complications of diabetes. Kidney Int 1997;52 (60 Suppl):S12-S19.

Χωρίς συγγραφέα:
National Institutes of Health Consensus Development Conference. Neurofibromatosis conference statement. Arch Neurol 1988;45:575-578. 50

Προσδιορισμός τύπου άρθρου:
Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of macrophage influx in glomerulonephritis [Abstract]. J. Am Soc Nephrol 1991;2:562.

Should antileukotriene therapies be used instead of inhaled corticosteroids in asthma? [Editorial]. Am J Respir Crit Care Med 1998;158:1697-1701.

Laux-End R, Inaebnit D, Gerber HA, Bianchetti MG. Vasculitis associated with levamisole and circulating autoantibodies [Letter]. Arch Dis Child 1996;75:355-356.


ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ

Κεφάλαιο σε βιβλίο:
Clark AG, Barratt TM. Steroid-responsive nephrotic syndrome. In: Barratt TM, Arner ED, Harmon WE, editors. Pediatric Nephrology. 4th ed. Baltimore: Lippincott William Wilkins; 1999. p. 742.

Σύγγραμμα ή μονογραφία:
Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head and neck. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1990.

Δημοσίευση σε τόμο πρακτικών:
Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance. In: Smith AJ, Rogers CA, eds. Proceedings of the Third International Congress of Chemotherapy; 1962 May 29-31;
New York: International Society of Chemotherapy; 1963. p. 484-500.

Διδακτορική διατριβή:
Παπαδόπουλος Χ. Η θεραπεία του στραβισμού [διδακτορική διατριβή]. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών; 1979.

Kaplan SJ. Post hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washington Univ.; 1995.


III.CD-ROM

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.


IV. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο σε περιοδικό:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun: Webpage: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

Μονογραφία:
Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Monograph, Internet]. Washington: National Academy Press; 2001. Webpage: http://www.nap.edu/books/0309074029/html

Ιστοσελίδες:
Cancer-Pain.org [Webpage, Internet]. New York; Association of Cancer Online Resources, Inc.; 2002: http://www.cancer-pain.org/

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιλβιογραφικών αναφορών και τις οδηγίες για τη βιβλιογραφία, διαφορετικά το άρθρο θα επιστρέφεται άμεσα προς διόρθωση.


Πίνακες

Πρέπει να έχουν διπλό διάστημα, πλάτος ίσο με το πλάτος του μονόστηλου (7.5cm) ή με το πλάτος όλης της σελίδας (15.5cm). Το μέγιστο μήκος τους, μαζί με τους τίτλους, δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 22cm.
Οι πίνακες αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς (Πίνακας 1, Πίνακας 2 κλπ) με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο και να αναφέρονται στο κείμενο Πίνακας 1, Πίνακας 2 κλπ.. Περιλαμβάνουν βραχύ τίτλο και δεν θα πρέπει να  επαναλαμβάνουν πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο. Τυχόν επεξηγήσεις συμβόλων και συντμήσεων θα περιλαμβάνονται σε υποσημείωση στο τέλος του πίνακα Στους πίνακες πρέπει να αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές και να φέρουν μόνον οριζόντιες γραμμές.

Εικόνες
Όλο το απεικονιστικό υλικό (σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες, κ.λπ.) χαρακτηρίζεται ως εικόνες και θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.
Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία τύπου tiff, bmp ή jpg, ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi (1500 pixels) ή μεγαλύτερη από 125mm  σε πλάτος, ή και να ενσωματώνονται σε αρχείο word (εάν πρόκειται για διαγράμματα).
Τα παρακάτω γενικά επαρκούν για να δημοσιευθεί μία εικόνα.

 • 65mm στα 600DPI
 • 125mm στα 300 DPI
 • 250mm στα 150DPI
 • 500mm στα 75 DPI

Έγχρωμες φωτογραφίες είναι αποδεκτές αλλά εάν κριθεί απαραίτητο θα μετατρέπονται σε ασπρόμαυρες.
Στις φωτογραφίες των ασθενών δεν πρέπει να αναγνωρίζεται η ταυτότητά τους. Οι ασθενείς δεν πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά.


Υπότιτλοι εικόνων

Ένας κατάλογος των υποτίτλων των εικόνων υποβάλλεται χωριστά, κάθε δε υπότιτλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη και σαφή επεξήγηση για κάθε διάγραμμα ή φωτογραφία. Η αναφορά των εικόνων στο κείμενο θα πρέπει να γίνεται με Αραβικούς αριθμούς (πχ Εικ.3) και σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής τους.


Γ. Υποβολή και Δημοσίευση των Εργασιών

Η υποβολή των άρθρων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού (on line). Όλες οι εργασίες πρέπει να να συνοδεύονται από επιστολή, η οποία θα συνυπογράφεται από όλους τους συγγραφείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι η εργασία δεν έχει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου δημοσιευθεί ή υποβληθεί για κρίση σε άλλο περιοδικό και ότι οι συγγραφείς εγκρίνουν τη δημοσίευσή της στο περιοδικό ”Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία”.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν επιδοτήσεις-χορηγίες ή άλλες πηγές υποστήριξης.

Διορθώσεις. Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για τους συγγραφείς. Σε αντίθετη περίπτωση, επιστρέφονται προς διόρθωση στο συγγραφέα υπεύθυνο αλληλογραφίας (corresponding author), χωρίς να υποβληθούν σε κρίση. Οι εργασίες κρίνονται από αρμόδια επιτροπή κριτών. Οι κριτές μπορεί να τις εγκρίνουν ως έχουν, να προτείνουν διορθώσεις ή και να τις απορρίψουν, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από τους Διευθυντές Σύνταξης. Σε περίπτωση μελετών με εκτεταμένη στατιστικές αναλύσεις, οι Διευθυντές Σύνταξης διατηρούν το δικαίωμα να συμβουλευθούν στατιστικολόγο.
Προ της δημοσίευσης θα στέλνεται στον υπεύθυνο αλληλογραφίας e mail με την τελική μορφή της εργασίας σε μορφή pdf , για τυχόν διορθώσεις οι οποίες και πρέπει να επιστραφούν εντός 20 ημερών.
Το διορθωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών και εκ νέου δακτυλογραφημένο κείμενο πρέπει να υποβάλλεται στην Συντακτική Επιτροπή,
καθώς και επιστολή όπου να αναφέρονται αναλυτικά οι τροποποιήσεις ή οι αντιρρήσεις στις προτάσεις των κριτών.


Η καθυστέρηση της επανυποβολής του τροποποιημένου κειμένου πέραν των 30 ημερών συνεπάγεται νέα υποβολή.
Η εργασία αφού δημοσιευθεί, θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Οι συγγραφείς που υποβάλλουν εργασίες και οι οποίες γίνονται αποδεκτές για δημοσίευση  αποδέχονται και τη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων του άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναπαραγωγής σε όλες τις μορφές και όλα τα μέσα, από την Εταιρεία της Περιγεννητικής Ιατρικής.Πριν αποστείλετε την εργασία σας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνει:

 1. Το αρχείο με το πλήρες κείμενο της εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες.
 2. Ξεχωριστό αρχείο για κάθε εικόνα (εάν υπάρχουν)
 3. Συνοδευτική Επιστολή προς τον Διευθυντή Σύνταξης δήλωσης μη προγενέστερης δημοσίευσης ή υποβολής της εργασίας σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό καθώς και ότι  όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για τη δημοσίευσή της. Η επιστολή να συνυπογράφεται  από όλους τους συγγραφείς.
 4. Σελίδα τίτλου (χωριστή σελίδα) περιλαμβάνει:
  α. τίτλο και βραχύ τίτλο εργασίας.
  β. όνομα και επώνυμο συγγραφέων (ολογράφως).
  γ. επιστημονικό/ά κέντρο/α όπου έγινε η εργασία.
  δ. όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο συγγραφέα για αλληλογραφία.
 5. Περίληψη ελληνική-αγγλική, δομημένη στις εξής παραγράφους: εισαγωγή, μέθοδοι,  αποτελέσματα και συμπεράσματα, καθώς και λέξεις κλειδιά (διπλό διάστημα-χωριστή  σελίδα).
 6. Κατάλογο συντομογραφιών (διπλό διάστημα-χωριστή σελίδα).
 7. Κείμενο (διπλό διάστημα-χωριστή σελίδα).
 8. Ευχαριστίες ή αναγνωρίσεις (αναφορά σε επιδοτήσεις-χορηγίες ή άλλες πηγές  υποστήριξης).
 9. Βιβλιογραφία (διπλό διάστημα-χωριστή σελίδα).
 10. Πίνακες
 11. Εικόνες, αριθμημένες,
 12. Τίτλους εικόνων (διπλό διάστημα-ο καθένας σε χωριστή σελίδα).ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Α angstrom angstrom
cal θερμίδα calorie
cm εκατοστό centimeter
cm2 τετραγωνικό εκατοστό square centimeter
cm3 κυβικό εκατοστό cubic centimeter
0 βαθμός Κελσίου degree Celsius
g γραμμάριο gram
h ώρα hour
IU διεθνής μονάδα international unit
kg χιλιόγραμμο kilogram
l λίτρο liter
m μέτρο meter
mg χιλιόγραμμο milligram
min λεπτό minute
mm χιλιοστόμετρο millimeter
mol γραμμομόριο mole
n αριθμός number
NS ή ΜΣ μη σημαντικό not significant
osm οσμώλιο osmole
p πιθανότητα probability
SD σταθερή απόκλιση standard deviation
SE σταθερό σφάλμα standard error
sec δευτερόλεπτο second
U μονάδα unit
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣCombining prefixes
tera-(1012) T
giga-(109) G
mega-(106) M
kilo-(103) k
hector-(102) h
deca-(101) da
deci-(10-1) d
centi-(10-2) c
milli-(10-3) m
micro-(10-6) μ
nano-(10-9) n
pico-(10-12) p
femto-(10-15) f
atto-(10-18) a

Ηθική

Η πολιτική του περιοδικού ακολουθεί τις αρχές της διεθνούς Επιτροπής Διευθυντών Σύνταξης Ιατρικών Περιοδικών (ICNJE), οι οποίες είναι διαθέσιμες σαν αρχείο pdf στην ιστοσελίδα του περιοδικού.


Κριτήρια χαρακτηρισμού συγγραφέων. Οι εταιρείες της Ελληνικής Περιγεννητικής Ιατρικής και της Ελληνικής Νεογνολογίας αποδέχονται ω\ς κριτήρια χαρακτηρισμού ως συγγραφέων αυτά που προτείνει η ICMJE, δηλ 1. Σύλληψη και σχεδιασμός της μελέτης ή ανάλυση των δεδομένων της. 2. Προσχεδίαση ή κριτική θεώρηση του περιεχομένου της μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί προς δημοσίευση. 3. Τελική έγκριση της μορφής της μελέτης η οποία και έχει εγκριθεί προς δημοσίευση. Σε όσους έχουν συμβάλλει μεν στη μελέτη, αλλά δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια συγγραφής, θ  πρέπει να αποδίδονται ευχαριστίες στο τέλος του άρθρου.

Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης. Για πειραματικές μελέτες ανθρώπων, στο τμήμα των «Μεθόδων»θα πρέπει να αναφερθεί η έγκριση της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολο-γίας Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας τέτοιας επιτροπής θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές διακύρηξης του ΕΛΣΙΝΚΙ και του Τόκιο. Αναφορικά με τις πειραματικές μελέτες θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες για την φροντίδα πειραματόζωων του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (DHEW Publication, NIH, 80-23).
Στις «Μεθόδους» θα πρέπει να αναγράφεται ότι η κλινική έρευνα έχει γίνει μετά από πληροφορημένη συναίνεση των μετεχόντων ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον οι ασθενείς διατηρούν το δικαίωμα της ανωνυμίας, το οποίο δεν πρέπει να παραβιάζεται. Πληροφορίες, όπως το όνομα ή φωτογραφίες του ασθενούς, δεν πρέπει να υποβάλλονται ανευ γραπτής ενημέρωσης του ασθενούς. Για την περίπτωση αυτή, υπάρχει διαθέσιμη φόρμα έγγραφης συναίνεσης στην ιστοσελίδα του περιοδικού, η οποία και υποβάλλεται μαζί με το χειρόγραφο.


Δημοσιοποίηση οικονομικών πληροφοριών και δυνητική σύγκρουση συμφερόντων.

Στο τέλος του χειρογράφου όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να σημειώσουν τυχόν οικονομικές σχέσεις αναφορικά με τη μελέτη. Θα πρέπει να καταχωρήσουν οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα μπορεί να έχουν οι συγγραφείς σε εταιρείες ή οντότητες όπως υποτροφίες, συμβουλευτικά όργανα, υπαλληλία, συμβουλευτικός ρόλος, συμβόλαια κλπ. Εάν οι συγγραφείς δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα θα πρέπει να γράψουν «όχι». Επιπλέον θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη η φόρμα αποκάλυψης δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων της ICMJE,  η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού.